Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ pokračuje na období březen - červen 2023

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ na období březen - červen 2023

Rada MČ Praha 6 schválila pokračování tohoto projektu i pro období březen - červen 2023.

Finanční příspěvek bude poskytnut přímo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá.

Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři (zde) a který je rovněž k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.

Rodič/zákonný zástupce strávníka v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že:

 • jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování,
 • v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích,
 • nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023),
 • souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Pro období školního roku 2022/2023 tedy březen - červen se předpokládá pokračování všech již zapojených dětí s možností přihlášek nových zájemců.

Žák, jehož rodič/zákonný zástupce, který na žádosti pro období leden - únor 2023 projevil zájem o účast v případě pokračování projektu a účast nezrušil, pokračuje automaticky v účasti v období březen - červen 2023.

Vyplněnou a podepsanou žádost předá do školy, kterou žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování.

Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období březen - červen 2023 je 31. 3. 2023.

Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas, v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného.

Rodičům/zákonným zástupcům žáků, kteří na období březen - červen 2023 zálohu na stravné již zaplatili a podali žádost o prominutí úhrady za stravné na toto období, škola finanční prostředky v plné výši vrátí.

Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A