• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle
 • O škole

  Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...


Aktuality

12. březen 2023

Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 18. a 19. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu svého zákonného zástupce. Ten s sebou přinese rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte. V případě nemoci dítěte se dostaví pouze jeho zákonný zástupce.

K podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání lze využít:

 • osobní podání s využitím rezervačního systému
 • soukromou datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, včetně rezervace času pro osobní jednání, bude možné vyplnit od 20. března 2023 na www.jakdoskoly.cz, kde zároveň najdete příručku pro rodiče Jak přihlásit dítě do školy  2023/24 v českém, anglickém a ukrajinském jazyce.

Kritéria budou uplatňována podle důležitosti v tomto pořadí.

 1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
 2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 3. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.
 4. Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 5. Trvalé bydliště na území HM Prahy.
 6. Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Důležité upozornění:

 • ve školním roce 2023/24 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků
 • seznamy přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny pod registračním kódem dítěte dne 19. května 2023 ve 12:00 hodin na webu školy, rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nedostává
 • nahlížení do spisu proběhne dne 18. května od 14:00 do 16:00 v ředitelně školy
 • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou nebo osobní datovou schránkou
 • v případě, že se Vaše dítě zúčastní zápisu na nespádové škole, doporučujeme jít k zápisu i na školu spádovou.

Desatero pro rodiče

Jak přihlásit dítě do základní školy

Žádost o odklad školní docházky najdete zde:
Žádost o odklad školní docházky

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ).

Důležité upozornění:

Pro ukrajinské děti s vízem strpění  bude  zápis probíhat v jiném termínu, tj. 13. června 2023 od 14:00 do 16:00. Maximální počet přijímaných dětí bude 10.

Děti budou přijímány podle následujících kritérií.

 1. Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy;
 2. Dítě s místem faktického pobytu v městské části Prah 6;
 3. Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 4. Dítě s místem faktického pobytu mimo hlavní město Praha.

V případě většího počtu uchazečů bude výběr uchazečů proveden losováním pod přidělenými registračními čísly.

3. březen 2023

Další den otevřených dveří

Den otevřených dveří bude ve čtvrtek 23. března 2023 od 14:00 do 17:00. Můžete si prohlédnout celou budovu, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na setkání.

1. březen 2023

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ pokračuje na období březen - červen 2023

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ na období březen - červen 2023

Rada MČ Praha 6 schválila pokračování tohoto projektu i pro období březen - červen 2023.

Finanční příspěvek bude poskytnut přímo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá.

Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři (zde) a který je rovněž k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.

Rodič/zákonný zástupce strávníka v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že:

 • jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování,
 • v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích,
 • nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023),
 • souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Pro období školního roku 2022/2023 tedy březen - červen se předpokládá pokračování všech již zapojených dětí s možností přihlášek nových zájemců.

Žák, jehož rodič/zákonný zástupce, který na žádosti pro období leden - únor 2023 projevil zájem o účast v případě pokračování projektu a účast nezrušil, pokračuje automaticky v účasti v období březen - červen 2023.

Vyplněnou a podepsanou žádost předá do školy, kterou žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování.

Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období březen - červen 2023 je 31. 3. 2023.

Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas, v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného.

Rodičům/zákonným zástupcům žáků, kteří na období březen - červen 2023 zálohu na stravné již zaplatili a podali žádost o prominutí úhrady za stravné na toto období, škola finanční prostředky v plné výši vrátí.

19. únor 2023

Upozornění

Z personálních důvodů ve školní jídelně budou od pondělí 20. února do odvolání vydávány pouze 2 druhy obědů.

                                                                                                                 Děkujeme za pochopení.

Zvonění

 • Škola se odemyká v 7:55

 • Přípravné zvonění 8:10

 • 1. hodina 8:15 – 9:00

 • 2. hodina 9:10 – 9:55

 • Velká přestávka, přípravné zvonění 10:10

 • 3. hodina 10:15 – 11:00

 • 4. hodina 11:10 – 11:55

 • 5. hodina 12:05 – 12:50

 • 6. hodina 13:00 – 13:45

 • 7. hodina 13:55 – 14:40

 • 8. hodina 14:50 – 15:35

 • 9. hodina 15:45 – 16:30


Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A