Úřední deska


GDPR - příspěvek na stravování

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním finančního příspěvku v rámci projektu „Pomoc rodinám s dětmi - příspěvek na stravování“

ve smyslu čl. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

S ohledem na Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 č. ZMC-0018/22 ze dne 7. 11. 2022 (dále jen „Usnesení ZMČ P6“) se bude škole poskytovat finanční příspěvek na úhradu plného stravného pro ty děti, resp. žáky, jejichž rodič (příp. zákonný zástupce) o tento příspěvek požádá a čestně prohlásí, že v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje zvýšení svých výdajů a bez příspěvku na úhradu obědů by musel omezit účast dítěte, resp. žáka, na školním stravování nebo zájmových kroužcích a bude souhlasit s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6. Rodiče, resp. zákonní zástupci, žádají o finanční příspěvek školu na základě žádosti dostupné na webu www.praha6.cz, příp. v informačním systému školy. Škola následně sdělí Úřadu městské části Praha 6 počty strávníků, kteří o finanční příspěvek požádali a výši předpokládaného stravného do konce roku 2022. Vyplněné žádosti tedy dále uchovává pouze škola a nepředává je v plném znění městské části Praha 6.

Zpracování osobních údajů, ke kterému v této souvislosti dochází, provádí z pozice správce Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2, Pod Marjánkou 1900/2, Břevnov, 16900, Praha 6, ID DS: nxvxbz5, e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 220 517 292 (dále jen „Správce“).

Další informace o zpracování osobních údajů poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA, s.r.o., IČ: 02322021, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 770 606 082, na kterou je možné se obrátit s dotazy.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je finanční podpora rodin s dětmi v situaci, kdy dochází k vysokému nárůstu cen ve všech oblastech spotřeby a rodiny se mohou dostávat do tíživé finanční situace. Pro zmírnění dopadů inflace proto ZMČ P6 rozhodlo o poskytnutí příspěvku na stravování v MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí rodičům, kteří čestně prohlásí, že v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatují zvýšení svých výdajů a bez příspěvku na úhradu obědů by museli omezit účast dítěte, resp. žáka, na školním stravování nebo zájmových kroužcích a budou souhlasit s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Právním důvodem je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, které má oporu v právním základu zejména v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § § 28 odst. 1 písm. k), v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje dítěte, resp. žáka (strávníka) (jméno a příjmení, datum narození), identifikační údaje zákonného zástupce dítěte, resp. žáka (strávníka) (jméno a příjmení), ekonomická situace rodiny (prohlášení o významném zvýšení výdajů rodiny).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, automatizované zpracování

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa IT, právní poradenství). Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyplývající z čl. 28 GDPR.

Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Způsob, jak budou osobní údaje zpracovávány, způsob jejich ochrany a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou zpracovávány v listinném nebo v elektronickém formátu prostřednictvím určených zaměstnanců Správce.

Správce osobních údajů přijal vhodná technická a organizační opatření́, aby zajistil náležitou ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinými formami nezákonného zpracování.

Doba uložení osobních údajů je 10 let pro účely dodržení příslušných právních předpisů (zejména ve vztahu k účetnictví).

Práva dítěte, resp. žáka, zákonných zástupců

V souladu s GDPR má dítě, resp. žák, příp. zákonný zástupce právo požadovat od Správce:

 • přístup k osobním údajům;
 • opravu a výmaz osobních údajů;
 • omezení zpracování

Dále má dítě, resp. žák, příp. jeho zákonný zástupce, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktním místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

V Praze dne 22. 11. 2022

 

GDPR - informační memorandum

Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 (dále ZŠPM) dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Dodávka tabletů - smlouva

Smlouva k dodávce tabletů pro ZŠ Pod Marjánkou je k dispozici zde: Kupní smlouva (PDF)

Poskytování informací

Poskytování informací

podle zákona 106/1999 Sb.

1. Pravomoci a působnost ředitelky základní školy

Ředitelka školy: Marcela Zavadilová, jmenována dne 27.5.2002 na základě konkurzního řízení Magistrátem hl. m. Prahy - Odbor školství s  účinností od 1.7.2002.

Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A