• Profil školy

  • Vzdělávací program...
  • Vzdělávací cíle
 • O škole

  Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy.

 • Historie školy

  Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy...


Aktuality

4. červen 2023

Výsledky výběrového řízení pro doplnění žáků v 6. ročníku 2023/24

Seznam přijatých žáků do šestého ročníku 2023/2024 najdete ZDE.

Všichni zúčastnění obdrží rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

22. květen 2023

Konzultační den

Poslední konzultační den pro rodiče v tomto školním roce se koná ve čtvrtek 25. května od 17:00 do 19:00.

16. květen 2023

Výběrové řízení do 6. ročníku pro školní rok 2023/24

Výběrové řízení na doplnění do tříd 6. ročníku (respektive do skupin s rozšířenou jazykovou výukou) proběhne
dne 31. května 2023 ve 14:30 hodin. Náhradní termín nebude vypsán!

 • Termín odevzdání žádosti o přestup včetně kopie vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku je možný
  nejpozději do 26. května 2023, kdy musí být vše doručeno škole. Doručením se rozumí převzetí dokumentu školou, tj. přijetí do datové schránky školy, osobní doručení do stanoveného data, nebo doručení poštovním doručovatelem.
 • Pozvánky k výběrovému řízení nebudou posílány. Každý účastník se dostaví ve 14:15 do školy. Bližší informace k organizaci budou zveřejněny ve vestibulu školy.

Možnost nahlédnout do spisu: 5. června od 12:00 do 14:00 v ředitelně školy.

Výsledky budou zveřejněny v úterý 6. června ve 14:00 na webových stránkách školy a na budově školy.

 • Žáci absolvují orientační jazykový test a pohovor z anglického jazyka - jazykové schopnosti, sluchová analýza, slovní zásoba, gramatické učivo, úroveň komunikačních dovednost ústní i písemnou formou (bodově ohodnoceno).  
 • Obsah výběrového řízení je v rozsahu našeho školního vzdělávacího programu GLOBE-TROTTER, který je k dispozici na našem webu. 
 • Podmínkou přijetí je dosažení minimálně 60 % maximálního počtu bodů.
 • Konečné pořadí bude stanoveno na základě počtu získaných bodů z testu anglického jazyka a vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku.

Důležité upozornění:

Nárok na přijetí dítěte nevzniká automaticky dosažením 60% maximálního počtu bodů. Počet míst pro přijetí žáka je limitován počtem nově vzniklých volných míst v ročníku, který se bude odvíjet od počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia.

Žádost o přestup najdete zde.

21. duben 2023

Poslední třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme, že v pondělí 24. dubna se konají třídní schůzky od 18:00 v kmenových třídách.
Schůzka zástupců Spolku rodičů se nekoná.

12. březen 2023

Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 18. a 19. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu svého zákonného zástupce. Ten s sebou přinese rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte. V případě nemoci dítěte se dostaví pouze jeho zákonný zástupce.

K podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání lze využít:

 • osobní podání s využitím rezervačního systému
 • soukromou datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, včetně rezervace času pro osobní jednání, bude možné vyplnit od 20. března 2023 na www.jakdoskoly.cz, kde zároveň najdete příručku pro rodiče Jak přihlásit dítě do školy  2023/24 v českém, anglickém a ukrajinském jazyce.

Kritéria budou uplatňována podle důležitosti v tomto pořadí.

 1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
 2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 3. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.
 4. Trvalé bydliště na území HM Prahy - starší sourozenec je žákem školy v 1. až 8. ročníku v době zápisu.
 5. Trvalé bydliště na území HM Prahy.
 6. Ostatní zájemci mimo HM Praha.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

Důležité upozornění:

 • ve školním roce 2023/24 budou otevřeny maximálně 3 první třídy s počtem 75 žáků
 • seznamy přijatých dětí do 1. ročníku budou zveřejněny pod registračním kódem dítěte dne 19. května 2023 ve 12:00 hodin na webu školy, rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nedostává
 • nahlížení do spisu proběhne dne 18. května od 14:00 do 16:00 v ředitelně školy
 • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou zasílána poštou nebo osobní datovou schránkou
 • v případě, že se Vaše dítě zúčastní zápisu na nespádové škole, doporučujeme jít k zápisu i na školu spádovou.

Desatero pro rodiče

Jak přihlásit dítě do základní školy

Žádost o odklad školní docházky najdete zde:
Žádost o odklad školní docházky

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz § 37 ŠZ).

Důležité upozornění:

Pro ukrajinské děti s vízem strpění  bude  zápis probíhat v jiném termínu, tj. 13. června 2023 od 14:00 do 16:00. Maximální počet přijímaných dětí bude 10.

Děti budou přijímány podle následujících kritérií.

 1. Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy;
 2. Dítě s místem faktického pobytu v městské části Prah 6;
 3. Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.
 4. Dítě s místem faktického pobytu mimo hlavní město Praha.

V případě většího počtu uchazečů bude výběr uchazečů proveden losováním pod přidělenými registračními čísly.

3. březen 2023

Další den otevřených dveří

Den otevřených dveří bude ve čtvrtek 23. března 2023 od 14:00 do 17:00. Můžete si prohlédnout celou budovu, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na setkání.

1. březen 2023

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ pokračuje na období březen - červen 2023

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ na období březen - červen 2023

Rada MČ Praha 6 schválila pokračování tohoto projektu i pro období březen - červen 2023.

Finanční příspěvek bude poskytnut přímo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá.

Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři (zde) a který je rovněž k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.

Rodič/zákonný zástupce strávníka v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že:

 • jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování,
 • v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích,
 • nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023),
 • souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Pro období školního roku 2022/2023 tedy březen - červen se předpokládá pokračování všech již zapojených dětí s možností přihlášek nových zájemců.

Žák, jehož rodič/zákonný zástupce, který na žádosti pro období leden - únor 2023 projevil zájem o účast v případě pokračování projektu a účast nezrušil, pokračuje automaticky v účasti v období březen - červen 2023.

Vyplněnou a podepsanou žádost předá do školy, kterou žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování.

Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období březen - červen 2023 je 31. 3. 2023.

Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas, v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného.

Rodičům/zákonným zástupcům žáků, kteří na období březen - červen 2023 zálohu na stravné již zaplatili a podali žádost o prominutí úhrady za stravné na toto období, škola finanční prostředky v plné výši vrátí.

19. únor 2023

Upozornění

Z personálních důvodů ve školní jídelně budou od pondělí 20. února do odvolání vydávány pouze 2 druhy obědů.

                                                                                                                 Děkujeme za pochopení.

3. leden 2023

Příspěvek na stravování - období leden - únor 2023

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ na období leden - únor 2023

Rada MČ Praha 6 svým usnesením č.164/22 ze dne 19.12.2022 schválila pokračování tohoto projektu pro období leden až únor 2023.

Finanční příspěvek bude poskytnut přímo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá.

Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři (zde) a který je rovněž k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.

Rodič/zákonný zástupce strávníka v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že:

 • jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování,
 • v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích,
 • nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023),
 • souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Vyplněnou a podepsanou žádost předá do školy, kterou žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování.

Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období leden - únor 2023 je 10.1.2023.

Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas, v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného.

Rodičům/zákonným zástupcům žáků, kteří na období listopad, případně prosinec 2022 zálohu na stravné již zaplatili a podali žádost o prominutí úhrady za stravné na toto období, škola finanční prostředky v plné výši vrátí.

22. prosinec 2022

Krásné Vánoce všem

A nezapomeňte, že začínáme až v úterý 3. ledna 2023!

18. prosinec 2022

Příspěvek na stravování

Projekt "Pomoc rodinám s dětmi" by měl pokračovat i v lednu a únoru.
Podrobnější informace budou zveřejněny později.

8. prosinec 2022

Charitativní akce

Třída 8.B se zapojila do charitativní akce "Krabice od bot." Naplnila 21 krabic plyšáky, pastelkami, fixami, knížkami, bloky a dalšími dárky. Díky této akci si svůj dárek pod stromečkem rozbalí i děti ze sociálně slabých rodin.

Děkujeme, skvělý nápad a velké nadšení.

 

6. prosinec 2022

Den otevřených dveří a konzultace

Ve čtvrtek 8. prosince od 14.00 do 17.00 Vás rádi uvítáme v naší škole. Můžete si prohlédnout celou budovu, případně se zeptat na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na setkání.

Od 17.00 do 19.00 budou probíhat konzultace pro rodiče našich žáků.

20. listopad 2022

Celopražské kolo Olympiády ve španělštině

Dne 7. prosince Vás zveme na naši tradiční španělskou olympiádu. Zúčastní i zástupce odboru vzdělávání španělské ambasády paní Amaya Cal Linares a vedoucí studijního oddělení Institutu Cervantes paní Monserrat Aguirre Pla-Giribert. V rámci škol na území hlavního města Prahy tak můžeme sdílet náš společný zájem o tento krásný románský jazyk.

 

16. listopad 2022

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme, že v pondělí 21. listopadu se konají třídní schůzky od 18:00 v kmenových třídách.
Schůzka zástupců Spolku rodičů se tentokrát nekoná.

 

11. listopad 2022

Ředitelské volno

V pátek 18. listopadu vyhlašuji den ředitelského volna podle § 24 odst. 2 školského zákona z organizačních důvodů.
Školní družina pro žáky 1. stupně bude k dispozici po celý den, tj. od 7:00 do 17:00, obědy zajištěny nebudou.

                                                                                                    Marcela Zavadilová

13. září 2022

Slavnostní stužkování našich prvňáčků

Srdečně Vás zveme na slavnostní stužkování našich prvňáčků do Břevnovského kláštera. Celá akce proběhne ve čtvrtek 15. září. V 9:00 bude třída 9. A stužkovat třídu 1. A, V 10:00 třída 9. B třídu 1. B a v 11:00 třída 9. C třídu 1. C. Těšíme se na Vás!

2. září 2022

První třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme, že v pondělí 5. září se konají třídní schůzky od 18:00 pro 2. až 9. ročník v kmenových třídách.

Od 17:30 je rovněž schůzka zástupců všech tříd Spolku rodičů, která se koná v knihovně v 1. patře.

Po třídních schůzkách budou probíhat doplňující volby do školské rady za zákonné zástupce ve vestibulu školy (podrobnosti viz Bakaláři).

 

1. září 2022

NAŠI NOVÍ PRVŇÁČCI

1.A


1.B


1.C

23. srpen 2022

Začínáme školní rok 2022-23

Čtvrtek 1. září

Prvňáčci přijdou do školy v 8:30 hodin, kdy začne zahájení v jednotlivých třídách. Rodiče mohou výjimečně se svými dětmi do třídy.                                               

Moc se na Vás těšíme.


 Všichni ostatní začínáme v 8:15 hod. a končíme v 9:00 hod.

Obědy se budou vydávat od 11:00 hod. do 13:00 hod.

Školní družina je zajištěna od 7:00 hod.


Pátek (2. září)

Výuka pro 1. ročník:                 8:15 hod. -   9:55 hod.
Ostatní ročníky:                        8:15 – 11:55 hod. (třídnické práce).


Od pondělí 5. září bude probíhat výuka dle rozvrhu s odpoledním vyučováním. 


Výuka pro 1. ročník:

8:15 hod. - 9:55 hod. (pondělí 5. září - pátek 9. září), školní družina je zajištěna od 10 hodin.

Od pondělí 12. září již podle rozvrhu.

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k GDPR budou seznamy všech nově přijatých žáků k dispozici až ve čtvrtek 1. září v 8:00 ve vestibulu školy a nikoli na budově školy. Děkujeme za pochopení.

Zvonění

 • Škola se odemyká v 7:55

 • Přípravné zvonění 8:10

 • 1. hodina 8:15 – 9:00

 • 2. hodina 9:10 – 9:55

 • Velká přestávka, přípravné zvonění 10:10

 • 3. hodina 10:15 – 11:00

 • 4. hodina 11:10 – 11:55

 • 5. hodina 12:05 – 12:50

 • 6. hodina 13:00 – 13:45

 • 7. hodina 13:55 – 14:40

 • 8. hodina 14:50 – 15:35

 • 9. hodina 15:45 – 16:30


Kalendář

 • Čtvrtek 1. září 2022
  Zahájení školního roku

 • 1. 9. 2022 - (9:30)
  zahajovací třídní schůzka 1. tříd

 • 1. 9. 2022 (11:00)
  pedagogická rada

 • 5. 9. 2022 (18:00)
  zahajovací třídní schůzka 2. - 9. ročník

 • 7. 9. - 9. 9. 2022
  zážitková Odyssea 6. A