Skip to main content

Charakteristika školy

Jsme školou  s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem  a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna. Škola vzdělává téměř 700 žáků. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK. Také získala ocenění Finančně gramotná škola a stala se Etickou školou bronzového stupně. Již několikátým rokem jsme získali statut Excelentní jazyková škola MČ Praha 6.

Anglický jazyk je stěžejním cizím jazykem naší školy. Žáci se jej začínají učit od vstupu do školy, tj. od 1. ročníku. Výuka Aj je rozdělena do několika fází. V úvodní fázi 1. a 2. ročníku (2 hodiny týdně) se častěji objevují prvky herní, seznámení s jazykem či upevnění již získaných dovedností. Ve 3. a 4. ročníku (3 a 4 hodiny Aj týdně)  se objevují začátky výuky gramatiky s maximálním důrazem na vytvoření vztahu k jazyku. V další fázi si osvojují a prohlubují znalosti jazyka, který jim stále více slouží i jako nástroj poznávání a získávání nových informací o okolním světě a jako prostředek komunikace s vrstevníky z různých zemí. Od 4. ročníku (4 hodiny Aj týdně) mají žáci konverzaci v anglickém jazyce s kvalifikovaným učitelem angličtiny - rodilým mluvčím, a to 1krát týdně.

Vytvořit základy druhého cizího jazyka znamená orientovat se ve všech běžných situacích, porozumět slyšenému slovu a používat jazyk slovem i písmem. Výuka začíná od 5. ročníku s důrazem na volitelnost z nabídky jazyků německého, francouzského, španělského a ruského (ruštinu se nám zatím pro malý počet zájemců nepodařilo otevřít). Fáze druhého cizího jazyka jsou obdobné jako u výuky angličtiny. Časová dotace je v 5. ročníku 2 hodiny a od 6. ročníku 4 hodiny, z nichž jedna hodina je věnována intenzivním konverzačním dovednostem ve druhém cizím jazyce.

 Na 1. stupni probíhá výuka matematiky podle metody profesora Hejného.

 Stavba areálu školy je z konce 50. let minulého století a v roce 2007 prošla celkovou rekonstrukcí. V budově školy je celkem 30 učeben, z nich je 8 zařízených jako odborné pracovny a 2 jsou tělocvičny. Dále je zde 10 - 12 oddělení školní družiny, z nichž 4  mají samostatné prostory, ostatní jsou ve třídách. Škola má také k dispozici velký sportovní areál s umělým povrchem  (atletický ovál, tenisový kurt, fotbalové a volejbalové hřiště), keramickou dílnu, knihovnu a projektovou místnost (kuchyňka). Součástí školy je školní jídelna.

Škola má světlé a čisté prostory. Prostory pro výuku jsou dostatečné, máme knihovnu, která rovněž slouží jako studovna. Všechny pracovny jsou vybaveny multimediální technikou, většina pracoven je vybavena interaktivní tabulí či dataprojektorem. Pro výuku ICT slouží počítačová učebna, ve které je 21 počítačů a je propojena s knihovnou. Škola rovněž disponuje 30ti tablety, které je možné využívat pro výuku na 1. i 2. stupni.

Hlavní přestávku mohou žáci trávit venku ve sportovním areálu. Dále si během všech přestávek mohou zakoupit ve školní jídelně svačiny, které připravují pracovnice školní jídelny.

Všichni pedagogičtí pracovníci mají kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do školní sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny a kopírky.

Pedagogický sbor je trvale stabilní a je tvořen ředitelkou školy, jejím statutárním zástupcem, výchovnou poradkyní, metodičkami prevence pro 1. a 2. stupeň, speciální pegaožkou, asistenty pedagoga, školní psycholožkou, učiteli včetně kvalifikovaných učitelů angličtiny - rodilých mluvčích a vychovatelkami školní družiny. Všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost. Více než polovina jich aktivně ovládá jeden cizí jazyk, všichni využívají při své práci ICT techniku. Většina členů sboru prochází dalším individuálním vzděláváním ve svém oboru.V rámci jazykové výuky pořádáme výměnné a studijní pobyty v Anglii, Holandsku, Francii, Německu a Španělsku.


Partneři školy

výměna Holandsko

Visser´t Hooft Lyceum Leiden

výměna Fancie

College Emile Zola Rennes

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou navštívit školu a výuku v rámcu Dnů otevřených dveří či kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a v době třídních schůzek. Rodiče jsou o činnosti školy informování prostřednictvím webových stránek a školního blogu.

Možnost vzájemné komunikace prostřednictvím e-mailu, internetu a programu Bakaláři  je samozřejmostí a je hojně využívaná. 

Na škole působí Školská rada, která je složena ze zástupců zřizovatele školy, pedagogů a zákonných zástupců. Dále je zřízen Spolek rodičů, který je reprezentován volenými zástupci rodičů z jednotlivých tříd. 

Rovněž spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou Prahy 6, v rámci prevence sociálně patologických jevů s občanským sdružením Prev–Centrum, přijímáme studenty z různých fakult a vysokých škol na pedagogickou praxi.