Skip to main content

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině ZŠ Pod Marjánkou

Ředitelka základní školy Pod Marjánkou na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovila úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině vždy pro období školního roku ve výši:

250,- Kč za kalendářní měsíc

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Plátce může poukázat úplatu škole předem za více kalendářních měsíců najednou. Úplatu posílejte na č. účtu: 43-7610010267/0100, variabilní symbol obdrží žáci 1. tříd vždy v průběhu měsíce září. Tento VS se po celou dobu docházky do ŠD žákům nemění. 

Pokud je provoz školní družiny přerušen v měsících červenci a srpnu, za tyto měsíce se neplatí.

Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce základní školy osvobodí od úplaty ředitelka základní školy zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo který o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce základní školy.

V Praze dne 1. 9. 2021 
Marcela Zavadilová