Skip to main content

Provozní řád ŠJ

I. Pravidla chování a provoz jídelny

 • Ve školní jídelně se žáci stravují za předpokladu, že zde plní všechna příslušná pravidla řádu školy, tohoto provozního řádu a dále dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a pedagogického dozoru.
 • Před vstupem do školní jídelny žáci dbají na dodržování hygieny. Své osobní věci odkládají do svých šatních skříněk a do jídelny vstupují přezutí.
 • Do jídelny přicházejí žáci v určený čas (po skončení vyučování nebo v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním), chovají se zde slušně, dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě odnášejí po sobě použité nádobí.
 • Změna jídelního lístku je vyhrazena.
 • Z jídelny je zakázáno vynášet jakékoli jídlo (s výjimkou balených potravin - müsli tyčinky apod.) a nádobí.
 • Obědy jsou vydávány v době od 11:45 do 14:15 hod, pokud není výjimečně vyhlášeno jinak (např. první nebo poslední dny školního roku). Pro externí strávníky od 11:15 do 11:45 hod. Ve školní jídelně je zajištěn pedagogický dozor (dle rozpisu), který dohlíží na bezpečnost strávníků v době stravování.
 • Veškeré nehody a úrazy je žák povinen ihned nahlásit učiteli vykonávajícímu dozor a v případě jeho nepřítomnosti vedoucí ŠJ nebo kuchařce.
 • Poslední odcházející strávníci zasouvají židle do držáků na stolech.
 • Poslední pedagogický dozor v jídelně končí s odchodem všech dětí z jídelny a nastupuje úklid, který uzamkne vstupní dveře.
 • Zájemce o stravování ve školní jídelně je povinen odevzdat písemnou přihlášku ke stravování a v případě ukončení stravování opět písemné odhlášení (není nutné při ukončení 9. ročníku).
 • Zájemce o dietní stravování si může na základě doneseného lékařského potvrzení přinést nádobu s připraveným jídlem z domova a uložit si ji u vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařky. Při příchodu žáka na oběd mu bude jídlo ohřáto a vydáno.
 • Každý den si žáci mohou ve školní jídelně zakoupit svačinu v době od 9:00 - 9:10, 9:55 - 10:15 a 11:00 - 11:10 hodin.

II. Objednávání a placení obědů

 • Každý strávník je po přihlášení ke stravování automaticky přihlášen na celý školní rok (na každý den nebo na vybrané dny dle potřeby strávníka) a to na jídlo, které je v jídelním lístku pod číslem 1.
 • Zakoupeným čipem u vedoucí ŠJ mění strávník - v případě zájmu - pouze druh jídla z čísla 1 na číslo 2 nebo 3 na následující den nebo je možné čipem oběd na následující den odhlásit na objednávkovém boxu umístěném před školní jídelnou.
 • Částka za čip je 130,- Kč, je tzv. „jistinou“, po ukončení stravování bude strávníkovi vrácena (nebude-li čip mechanicky poškozený).
 • Při ztrátě čipu je nutné zakoupit čip nový u vedoucí ŠJ.
 • Do 25. srpna zaplatí strávníci tzv. "jistinu" ve výši 700,- Kč. Úhradu stravného na následující měsíc je nutné provést vždy do 25. dne předcházejícího měsíce, nově nastupující žáci uhradí 1x500,- Kč vždy do 7. září, do 25. září dalších 700,- Kč na říjen atd. Platby stravného jsou prováděny výhradně bezhotovostním stykem - podrobné informace viz „Režim placení obědů ve školní jídelně při ZŠ Pod Marjánkou“ - obdrží vždy každý nový strávník od vedoucí ŠJ (vyvěšeno i na nástěnce před ŠJ a uveřejněno na webových stránkách školy).
 • Ceny obědů a čipů jsou stanoveny ředitelkou školy a jsou uvedeny v závěru tohoto provozního řádu.
 • Odhlášky obědů je nutné provádět den předem, nejpozději však do 7.30 hodin odhlašovaného dne. Výdej obědů v nepřítomnosti žáka je možné pouze 1. den nepřítomnosti ve škole (do přinesených, ne skleněných, nádob). Další dny je povinnost obědy odhlásit.
 • Odhlásit oběd je možné osobně nebo telefonicky (též na záznamník) tel. č. 220 513 672 / 732 753 403 (i SMS), e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přes internet na adrese www.jidelna.cz (strávník si vyzvedne u vedoucí školní jídelny uživatelské jméno a heslo), kromě odhlášek lze navolit i druhy jídel
 • V případě ukončení stravování provede vedoucí školní jídelny vyúčtování stravného a případný přeplatek bude vrácen na č. účtu, z kterého jsou prováděny platby.
 • V případě hromadných akcí školy (výlety, lyžařské kurzy apod.) provedou odhlášení obědů na tuto dobu pro zúčastněné žáky třídní učitelé nebo vedoucí plánovaných akcí.
 • Cena stravného se dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování dělí na 3 kategorie - týká se dovršení horní hranice věku v aktuálním školním roce, který končí vždy až 31.8.

I.   kategorie    7  -  10  let     1 oběd  31,- Kč
II.  kategorie    11  -  14  let     1 oběd  33,- Kč
III. kategorie  15  -  a více let 1 oběd    35,- Kč 
Zaměstnanci     1 oběd    36,- Kč (z toho 10,- Kč přispívá FKSP)
cizí strávníci    1 oběd    118,- Kč (vč. 10% DPH)
magnetický čip     130,- Kč
Cena svačiny   toust 25,- Kč
       

 • Stravování zaměstnanců školy není součástí školního stravování (vyhláška MF o  závodním stravování 84/2005 Sb).
 • Od 13. 12. 2014 je povinnost v jídelním lístku školní jídelny předem upozorňovat na alergenní složky jídel. Jednotlivé alergeny jsou očíslovány, jejich seznam najdete u názvu jídla. Toto číslování vychází ze směrnice EU 200/89 ES, později nahrazení s  směrnicí 1169/2011 EU, článek 21 a Vyhlášky MZ ČR č. 113/2005 Sb., v platném znění.

  Seznam alergenů je vždy připojen k vystaveným jídelním lístkům (za jednotlivými jídly jsou alergeny označeny příslušným číslem) na nástěnce před školní jídelnou, též je zveřejněn na webových stránkách školy, aby si každý mohl stravu včas odhlásit či přihlásit jiné jídlo.

  Sledováním odebíraných potravin od dodavatelů a uváděním čísel alergenů za jednotlivá jídla na jídelních lístcích je pověřena vedoucí ŠJ (zástupce je vedoucí kuchařka).

1. Provozní řád školní jídelny nabývá platnosti dnem 1. září 2022.

2. Dnem 31. srpna 2022 se ruší platnost Provozního řádu ze dne 1. dubna 2020.

V Praze dne 1. 9. 2022

Marcela Zavadilová ředitelka školy