Skip to main content

Školní parlament


Projekty ve školním roce 2022/2023

Fashion Day

V pátek 12. května na motivy Fashion weeku ve škole proběhl Fashion day. Žáci a učitelé mohli v tento dnech přijít v pyžamech do školy. O velké přestávce probíhal na školním hřišti pro všechny v pyžamech svačinový piknik. 

No Backpack Day

V pátek 24. března žáci 6. B zorganizovali tuto akci na motivy amerického No backpack day (den, jež se v amerických školách pořádá k vymazání sociálních rozdílů). Žáci i učitelé měli možnost přinést do školy pomůcky v alternativních "nádobách". Každá třída vybrala nejoriginálnější nápad, jehož přehlídka probíhala v tělocvičně o velké přestávce. Zájem o nahlédnutí byl ohromný, a tak se na konci čtvrté vyučovací hodiny uspořádal průvod, který šel ze čtvrtého patra až do přízemí. Všichni si tak mohli vychutnat originální nápady všech žáků. Organizátoři vyrobili nápadité diplomy ve tvaru batohu, které předávali nejpozoruhodnějším žákovským i učitelským nápadům.

Valentýn

14. 2. 2023 proběhla ve škole připomínka Sv. Valentýna. Žáci 9.B a 9.C pro ostatní připravili několik různých aktivit. Po škole zřídili čtrnáct stanovišť s úkoly pro mladší žáky, na chodbách rozmístili boxy na valentýnská psaníčka, která během první hodiny roznesli po třídách, do rozhlasu vysvětlili, jak a kde Valentýn vznikl. Žáci i učitelé splnili deváťáky stanovený dress code v růžové, bílé a červené barvě.
Nejlépe barevnou kombinaci představila 1.B.

Vánoční cukroví

Dne 16. prosince proběhla soutěž o nejlépe připravený vánoční stůl plný cukroví. Žáci měli možnost během první hodiny připravit třídní stůl, který měli vánočně nazdobit a naplnit cukrovím. Během druhé hodiny vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka hodnotily žákovské výtvory. Soutěže se zúčastnilo deset tříd. Jelikož každá třída byla něčím originální a ze všech stolů byla cítit snaha žáků, rozhodly se paní kuchařky ocenit každou třídu.

Halloween

31. října jsme si ve škole připomněli americký svátek Halloween. Zástupci žákovského parlamentu vytvořili dva fotokoutky, kde se děti mohly zvěčnit ve svých maskách. Zástupci devátých tříd během prvních dvou hodin obešli všechny třídy a vybrali nejlepší masky, které následně vyhlásili školním rozhlasem. Zástupci parlamentu se shodli, že chtějí k převlečení do kostýmu motivovat i své učitele. Někteří z učitelů se tedy poslední říjnový den proměnili ve víly, čarodějnice nebo černokněžníka.

Činnost Školního parlamentu

Žákovský parlament na naší škole funguje od roku 1990. Jeho členy se stávají zástupci 3. - 9. tříd. 

Do školního sněmu v říjnu volíme 2 zástupce z každé třídy. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba. Schůzky se konají jednou do měsíce, v případě nutnosti častěji. 

Rada žákovského parlamentu se schází podle potřeby a mimo aktuální témata řeší pravidelné akce, které navrhují a vymýšlejí samy děti a dle oblíbenosti se každoročně opakují.

Žákovskou radu tvoří předseda, místopředseda a jeden žák z 3. – 9. ročníku.

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.

Zásady činnosti parlamentu na ZŠ Pod Marjánkou

 • Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné naši sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského parlamentu chceme svobodně vyjadřovat názory, naplňovat svoje práva a zároveň přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.

 • Členy žákovského parlamentu jsou zástupci 2. - 9. ročníku (člen a zástupce - tyto pozice jsou vzájemně zaměnitelné). Po svém zvolení se tito stávají zároveň členy třídní samosprávy.

 • V čele žákovského parlamentu je žákovská rada. Žákovská rada svolává žákovský parlament, navrhuje program, jedná jménem žáků a zastupuje je prostřednictvím předsedy (místopředsedy). Tito jsou z členů žákovské rady voleni a odvoláváni žákovským parlamentem a mohou být jako pozorovatelé na vlastní žádost se souhlasem vedení školy přizváni na jednání pedagogické rady školy.

 • Rada žákovského parlamentu zasedá 1 x za 3 týdny, případně dle potřeby. Jeho závěry a rozhodnutí vyžadují souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (zástupců) z jednotlivých tříd. Přitom musí být přítomno minimálně 8 členů (zástupců) žákovského parlamentu z jednotlivých tříd. Každá třída má hlas pouze jednoho člena (zástupce).

 • Žákovský parlament má právo zejména:
  - vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
  - podílet se aktivně na veškerém životě školy
  - zúčastnit se prostřednictvím předsedy (místopředsedy) jednání o problémech školy a vyjadřovat se k nim
  - požádat ředitelku školy o účast na poradě vedení školy a přednést své připomínky a návrhy

 • Žákovský parlament má povinnost zejména:
  - prostřednictvím žákovské rady pracovat a spolupracovat se všemi členy žákovské samosprávy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
  - respektovat tradice školy, společenská pravidla a dbát vždy na dobrou pověst školy
  - přijmout plnou morální zodpovědnost za veškeré své iniciativy
  - být reprezentantem školy

 • Svou činnost žákovský parlament zaměřuje
  a) ve vnitřním životě školy zejména na:
      -   zlepšování postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
      -   hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku,   
          chování o přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat
          lhostejnost a nezájem
      -   prezentaci názorů a výsledků práce žáků ve školním časopise
      -   možnost podílu na aktualizaci www stránek školy apod.
  b) ve vnější činnosti školy zejména na:
      -   podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky,
          rodiče i širší veřejnost
      -   propagaci nejúspěšnějších žáků školy formou příspěvků v  hromadných
          sdělovacích prostředcích
      -   co nejširší účast žáků školy na akcích Prahy 6 i celopražských a
          celorepublikových akcích

 • Žákovský parlament prosazuje ve své činnosti slušnost, vstřícnost a toleranci při vzájemné komunikaci.

Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na naší škole a mohou být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.