Skip to main content

Metodik prevence

Na naší škole pracují 2 metodičky prevence:

  • Irena Štěpánová se zabývá prevencí na prvním stupni,

  • Klára Čermáková na druhém stupni.

Metodičky velice úzce spolupracují s obvodní metodičkou, s obvodní koordinátorkou primární prevence, s vedením školy, s výchovnou poradkyní, se školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Nezbytná je ovšem i spolupráce s třídními učiteli případně dalšími pedagogy školy.

Obě metodičky zpracovávají preventivní program školy a organizují projekty zaměřené na prevenci negativních jevů.

Napomáhají řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučují další odborná pracoviště.

Zajišťují informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem s problémy se závislostmi nebo s jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.