Skip to main content

Zásady činnosti parlamentu na ZŠ Pod Marjánkou

 • Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné naši sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského parlamentu chceme svobodně vyjadřovat názory, naplňovat svoje práva a zároveň přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.

 • Členy žákovského parlamentu jsou zástupci 2. - 9. ročníku (člen a zástupce - tyto pozice jsou vzájemně zaměnitelné). Po svém zvolení se tito stávají zároveň členy třídní samosprávy.

 • V čele žákovského parlamentu je žákovská rada. Žákovská rada svolává žákovský parlament, navrhuje program, jedná jménem žáků a zastupuje je prostřednictvím předsedy (místopředsedy). Tito jsou z členů žákovské rady voleni a odvoláváni žákovským parlamentem a mohou být jako pozorovatelé na vlastní žádost se souhlasem vedení školy přizváni na jednání pedagogické rady školy.

 • Rada žákovského parlamentu zasedá 1 x za 3 týdny, případně dle potřeby. Jeho závěry a rozhodnutí vyžadují souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (zástupců) z jednotlivých tříd. Přitom musí být přítomno minimálně 8 členů (zástupců) žákovského parlamentu z jednotlivých tříd. Každá třída má hlas pouze jednoho člena (zástupce).

 • Žákovský parlament má právo zejména:
  - vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
  - podílet se aktivně na veškerém životě školy
  - zúčastnit se prostřednictvím předsedy (místopředsedy) jednání o problémech školy a vyjadřovat se k nim
  - požádat ředitelku školy o účast na poradě vedení školy a přednést své připomínky a návrhy

 • Žákovský parlament má povinnost zejména:
  - prostřednictvím žákovské rady pracovat a spolupracovat se všemi členy žákovské samosprávy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
  - respektovat tradice školy, společenská pravidla a dbát vždy na dobrou pověst školy
  - přijmout plnou morální zodpovědnost za veškeré své iniciativy
  - být reprezentantem školy

 • Svou činnost žákovský parlament zaměřuje
  a) ve vnitřním životě školy zejména na:
      -   zlepšování postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
      -   hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku,   
          chování o přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat
          lhostejnost a nezájem
      -   prezentaci názorů a výsledků práce žáků ve školním časopise
      -   možnost podílu na aktualizaci www stránek školy apod.
  b) ve vnější činnosti školy zejména na:
      -   podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky,
          rodiče i širší veřejnost
      -   propagaci nejúspěšnějších žáků školy formou příspěvků v  hromadných
          sdělovacích prostředcích
      -   co nejširší účast žáků školy na akcích Prahy 6 i celopražských a
          celorepublikových akcích

 • Žákovský parlament prosazuje ve své činnosti slušnost, vstřícnost a toleranci při vzájemné komunikaci.

Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na naší škole a mohou být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.